Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri

Jasminka Čorda Truhar

Jasminka Čorda Truhar
Obrazovanje:
  • 1990. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1994. Pravosudni ispit
  • 1994. Magisterij iz građansko-pravnih znanosti  - Pravni fakultet Sveučilišta
  • u Zagrebu
Zaposlenje:
  • 1990-1994. vježbenik u odvjetničkom uredu Čorda u Bjelovaru
  • 1994. odvjetnik u odvjetničkom uredu Čorda u Bjelovaru
  • 1995. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o.
  • 2003. partner u Odvjetničkom društvu Hanžeković, & Partneri  d.o.o.
Glavna područja rada:

trgovačko pravo, ugovori o građenju i primjena propisa o gradnji, projektno financiranje, koncesije, javno-privatno partnerstvo

Strani jezici:

engleski, njemački, francuski

Opis:

Odvjetnica Jasminka Čorda Truhar ima bogato iskustvo u pregovaranju i sastavljanju ugovora o koncesiji, ugovora o zajedničkom ulaganju i ugovora o građenju u BOT i PPP projektima. Pruža pravne usluge u vezi koncesijskih projekata za autoceste i zračne luke u Hrvatskoj te u vezi posebnih pravnih režima kao što su javna dobra i opća dobra. Ima dugogodišnje iskustvo u sastavljanju posebnih uvjeta ugovora na koje se primjenjuju opći uvjeti FIDIC-a i savjetovanju stranaka u postupku rješavanja sporova proizašlih iz FIDIC ugovora o građenju.

Odvjetnički rad Jasminke Čorda Truhar uključuje brojne aspekte javnog prava, posebice koncesije, javno-privatno partnerstvo, javnu nabavu, javne ceste i zračne luke.

Odvjetnica Jasminka Čorda Truhar zastupa stranke u trgovačkim sporovima, kao i u domaćim i međunarodnim arbitražama.

Kao vrsna pravnica, odvjetnica Jasminka Čorda Truhar savjetuje stranke i daje pravna mišljenja na ugovornu dokumentaciju, financijske ugovore i garancije te priprema nacrte ugovora o osiguranju.

Kao pravna savjetnica nadležnih ministarstava RH, sudjelovala je i u sastavljanju Zakona o koncesijama, Zakona o javno privatnom partnerstvu, Zakona o cestama, Zakona o zračnim lukama i dr.

E-mail: jasminka.corda-truhar@hanzekovic.hr